PMMA类指数曲线及指定品种价格变化 数据更新时间:2021-1-26
PMMA塑料原料类 16779 →0
CM205(台湾奇美)注塑,1.8 17000 →0
IF850(韩国LG)注塑,12.5 23000 →0
MF001(南通丽阳)注塑,2.0 21000 →0
PMMA废塑料 20106 →0
废PMMA透明板材 9000 →0
PMMA汽车灯杂色粉碎料 8000 →0
PMMA废灯壳 10500 →0
PMMA塑料再生料类 17860 →0
红色透明破碎料(干净、直接上机) 11500 →0
白色透明破碎料(干净、直接上机) 12500 →0
黑色再生颗粒 9000 →0
PMMA塑料制品类 21997 →0
红色灯壳(回料) 22500 →0
白色灯壳(回料) 21000 →0
黑色注塑件 18000 →0